ทำวัตรย่อ โดยพระอาจารย์ตั๋น

ทำวัตรย่อ
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถา ระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุโน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมา ชะนะตา นุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคันหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะ มัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  ( 3 จบ)

คำขอขมาพระรัตนตรัย
ด้วยใจก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยกายก็ดี
กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ทั้งต่อหน้าก็ดี ทั้งลับหลังก็ดี ทั้งเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี
ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงงดโทษล่วงเกินอันนั้นให้แก่ข้าพเจ้า
ผู้มีสติปัญญาน้อยด้วยเทอญ

คำอธิษฐาน
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี พระอรหันตสาวก ทุกๆ พระองค์
ตลอดจนพระโพธิสัตว์เจ้า ทุกๆ พระองค์
ขอคุณงามความดี ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่ตั้ง
และคุณงามความดี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบัน
และจะได้บำเพ็ญบารมีต่อไป
ขอผลบุญกุศลทั้งหลาย จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย
เพื่อพระนิพพานโดยฉับพลัน ในชาติปัจจุบันนี้ ด้วยเทอญ
ถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งพระนิพพาน
หากยังมีการเวียนว่ายตายเกิด
ขอให้ได้เกิด ในภพภูมิที่ดี ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี ขอความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มี
จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้มีปัญญา มีความเห็นชอบในดวงใจ
จนกระทั่งถึงพระนิพพานโดยฉับพลัน เป็นที่สุดด้วยเทอญ
ขอท้าวมหาพรหม ทุกชั้นภูมิ ตลอดจนทวยเทพเทวดาทุกชั้นภูมิ
จงเป็นพยาน ในความปรารถนาของข้าพเจ้า นี้ด้วยเทอญ

“ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความใดๆ”
ถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
ท่านผู้นั้นกรุณาพิมพ์ได้ตามประสงค์ โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด
นอกจากพิมพ์เพื่อจำหน่าย จึงขอสงวนลิขสิทธิ์

watboonyawad_kathin๒

พระอาจารย์ตั๋น ถิรจิตฺโต วัดบุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี