ทัวร์วัด

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ
July 04
16:44 2010
การบูชา พระเศรษฐีนวโกฎิ ให้ได้ผลดีนั้น ท่านผู้ศรัทธา  พึงปฎิบัติดังนี้
พระคาถาบูชาพระ ว่าดังนี้ ตั้งนะโมฯ 3 จบ
มาขะโย มาวะโย  มัยหัง มาจะโกจิ อุปัททะโว ธัญญะ ธารานิ ปะวัสสันตุ
ธนัญชัย ยัสสะ ยะถาคะเร สุวัณณานิ หิรัญญาจะ สัพพะโภคา จะ รัตตะนา
ปะวัสสันตุ เม เอวังคะเร สุมะนะ ชะฎิสัสสะ จะ อะนาถะบิณฑิกะ เมทะ กัสสะ
โชติกะ สุมังคะ สัสสะ จะ มัณฑาตุ เวสสันตะ รัสสะ ปะวัสสันติ ยะถาคะเร
เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ สัพพะ สิทธิ ภะวัน  ตุ เม
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ มีตำนานเล่าขานในราชอาณาจักรล้านช้างโบราณ ว่า ในยุคหนึ่งได้เกิดทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพง ฝนไม่ตกเจ็ดปี เกิดทุกข์เข็ญ ความเดือดร้อน ตลอดทั้งเกิดโรคอหิวาตกโรค ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก
ในเวลาต่อมา ได้มีพระอรัญญวาสี (พระผู้อยู่ในป่า) ผู้ทรงคุณในทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้มาบอกให้เจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักรว่า “ให้พากันสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระเก้าเศรษฐีขึ้นมาทำการสักการบูชาเสียแล้วเหตุเภทภัยทั้งหลาย จะระงับดับไป” พระอรัญญวาสี ยังได้บอกเคล็ดและวิธีการต่างๆ ตลอดถึงฤกษ์ยามอันเป็นมงคล สำหรับใช้ในการจัดสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
เจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักร ได้ทำตามวิธีการนั้น ไม่นานปรากฏผล เรื่องเลวร้ายต่างๆ ได้เกิดระงับดับไปตามที่พระอรัญญวาสีองค์นั้นได้บอกไว้ทุกประการ ตลอดทั้งเกิดความอุดมสมบูรณ์ ด้วยข้าวปลาอาหาร ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ ประชาชนแห่งราชอาณาจักรล้านช้างโบราณ จึงนิยมจัดสร้างและบูชาสักการะองค์พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ส่วนกำเนิดพระมหาเศรษฐีนวโกฏิในแผ่นดินสยาม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) อดีตเจ้าอาวาส วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ พระอาจารย์ใหญ่ สายวิปัสสนากัมมัฏฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในสมัยที่ท่านได้ไปเป็นผู้ปกครองการคณะสงฆ์ในตำแหน่งพระสังฆปาโมกข์ ที่นครจำปาศักดิ์ และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดอำมาตยาราม ได้รับการสืบทอดตำรามาจากญาท่านสำเร็จลุน วัดบ้านเวินไซ เมื่อท่านได้รับการถ่ายทอดตำรามาแล้ว ท่านได้ศึกษาค้นคว้าจนเข้าใจถึงอรรถาธิบาย ถึงวิธีการสร้าง พิธีการจัดการปลุกเสก ตลอดถึงฤกษ์ยามในพิธีการจัดสร้าง จนเป็นที่เข้าใจ
พระคาถานี้ เดิมที เป็นของเจ้าประคุณ  พระอุบาลี คุณูปรมาจารย์ (จันทร์  สิริจันโท)  อดีตเจ้าอาวาส วัดบรมนิวาส
เป็นพระคาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฎิ ในอันที่จะบรรดาล ให้เกิดโชคลาภ สิริ มงคล  ท่านให้ภาวนาพระคาถานี้ บูชาเถิด  ปรารถนา อธิฐานเอาสิ่งใด  จะได้สมดังความตั้งใจ
หากทำการค้าขาย  ก่อนเปิดร้าน  ให้อาราธนาพระนวโกฎิ ด้วยพระคาถานี้  ครบ 3  จบ  ด้วยใจมั่นแล จะค้าขายดี  มีเงินทองมากมาย  ไม่นานจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีแล
อนึ่งถ้ามีทุกข์ ภัย ให้อาราธนาพระเศรษฐีนวโกฎินี้ ลงสรงน้ำ  อาราถนาให้น้ำกลายเป็นน้ำพระพุทธมนต์  สวดพระคาถานี้ 9 จบ  เอาน้ำรด อาบ กิน   ทุกข์จะโยก โศกจะหมด  เคราะห์กรรม จะคลาย มลายสิ้นไป   จะบันดาลความสุขสวัสดิ์ และโชคลาภมาให้
เมื่อถึงวันเถลิงศก  คือ วันที่ 15 เมษายน ของทุก ๆ  ปี   จึงให้จัดหาดอกไม้ขาว 9 กระทง  เช่น ดอกมะลิ ข้าวตอก 9 กระทง อาหารคาว หวาน 9 อย่าง  ธูป 9 ดอก เทียน 9 เล่ม   จุดบูชา พระนวโกฎินี้ แล้วสวดคาถานี้ ให้ได้ 9  จบ   นิมนต์พระสรงน้ำ ขออาราธนาทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์  เอามาอาบกิน ประพรมบ้านเรือน  เรือกสวน ไร่นา บริวาร ทั้งหลาย  จะอยู่เย็น เป็นสุข ตลอดทั้งปี แล
พระนวโกฎินี้ ใครหมั่นอาราธนา พร้อมสวดพระคาถาบูชาอยู่เป็นเนืองนิตย์  จะไม่รู้ยากจนเลย   และหากยังมั่นคงใน ศีล 5 หนักแน่นเท่าใด  จะยิ่งบริบูรณ์ เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน แล

พระมหาเศรษฐีนวโกฏินี้ชาวบ้านเรียกว่า พระเก้าหน้ามีติดตัวบูชาแล้ว จะเจริญเก้าหน้าสมดังชื่อพระเป็นเอกด้านโภคทรัพย์ คามอุดมสมบูรณ์ทำมาหากินขึ้นร่ำรวย เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เสมอกับมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่าน ผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลคือ

1.ท่านธนัญชัยเสรษฐี มีบุญมาก แม้เอาตุ่มเปล่าไปตั้งไว้หน้าคฤหาสน์ เทวดายังใส่แก้แหวน เงินทอง จนเต็มตุ่ม

2.ท่านยันต์ละเศรษฐี มีเงินทองมากมาย และมียศสูง ได้ป็นขุนคลังของพระมหาจักรพรรดิถึง 3 พระองค์ และได้เคยอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าถึง 3 พระองค์ด้วยกัน

3.ท่านสุมล่ะเศรษฐี เมื่อกำเนิดมีขุมทอง ขุมเพชร ขุมทรัพย์สินมีค่า เกิดขึ้นตามมาด้วยในอดีตชาติที่เกิดมาไม่เคยได้ยินคำว่า”ไม่มี” เลย

4.ท่านชะฎิสัสะเศรษฐี แม้นำทรัพย์ไปบริจากทานนานถึง 3 ปีเต็ม ทรัพย์ไม่พร่องเลย เพระเทวดามาช่วยให้ทรัพย์เพิ่มพูลตลอดเวลา

5.ท่านอนาถะปิณทิกะเศรษฐี นอกจากมีเงินทองมากมายแล้วยังพระอริยบุคคลหลุดพ้นจากบ่วงกิเลศอีกด้วย เรียกว่าเศรษฐีใจบุญ

6.ท่านมณทะเศรษฐี ผู้ตั้งโรงทานไว้ 8 ทิศ เลี้ยงดูผู้คนนับแสนๆคน

7.ท่านโชติกะเศรษฐี ทรัพย์สินมีมากมาย มีแก้วไพฑูรย์วิเศษ บันดลเงินทองให้เพิมพูลอยู่เสมอ

8.ท่านสุมังคละเศรษฐี ครังหนึ่งโจรมาขโมยแก้วแหวนเงินของท่านทรัพย์ที่โจรแบกไปกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนโจรแบกไม่ไหว ทรัพย์ทับตาย ณ กลางป่

9.ท่านวิสาขะมหาอุบสิก เป็นมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า และพระสาวก บั้นปลายชีวิตได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

 

 

 

พระเศรษฐ๊นวโกฏิ

Related Articles