ทัวร์วัด

กรรมฐานที่เหมาะกับจริต

กรรมฐานที่เหมาะกับจริต

กรรมฐานที่เหมาะกับจริต
April 18
01:28 2011

 

กรรมฐานที่เหมาะกับจริต เป็นดังนี้

  1. คนราคะจริต รักสวยรักงาม ใช้อสุภะข้อที่10 และอนุสติข้อที่ 8 (ร่างกาย)
  2. คนโทสะจริต โกรธง่ายใจร้อน ใช้พรหมวิหารข้อที่ 4 และอนุสติข้อที่ 9 (ลมหายใจ)
  3. คนโมหะจริต หลงลืม เลื่อนลอย ใช้อนุสติข้อที่ 9 (ลมหายใจ)
  4. คนศรัทธาจริต หลงเชื่อง่าย ใช้อนุสติ 6 ข้อแรก
  5. คนพุทธิจริต ช่างคิด ช่างพิจารณา ใช้อนุสติ 4 ข้อท้าย และหมวดย่อย 2
  6. คนวิตกจริต ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล ใช้กสิณข้อที่ 10 และอนุสติข้อที่ 9 (ลมหายใจ)

การนั่งสมาธิจะช่วยให้เห็นเวทนาง่าย เวทนาเป็นอกุสะลาธัมมาที่ขัดขวางพระนิพพาน เป็นของประจำกาย ถ้าเรามีสติปัญญาบริบูรณ์ อาจรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรม โดยการพิจารณาธรรมผ่านสติปัฏฐาน 4 คือกาย เวทนา จิต ธรรม ใหม่ๆ การนั่งสมาธิให้ตั้งสัจจะกำหนดเวลา อย่าหยุด ถ้าเวทนาหรือความเจ็บปวดเกิดขึ้น ให้อดทนต่อสู้กับเวทนานั้นจนผ่านเวทนาไปได้ ก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมระดับหนึ่ง ถ้าสามารถบอกได้ว่าเวทนาเกิดจากอะไรก็จะหายกลัวเวทนา จิตจะกล้าแข็งขึ้นเพราะมีปัญญารู้จักเวทนา และสามารถข้ามเวทนาไปได้ ถ้าการพิจารณาสติปัฏฐาน 4 เป็นไปอย่างละเอียดจนได้ความแยบคาย ก็อาจบรรลุเป็นพระอริยะเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่ง หรือเป็นพระอรหันต์ไปเลยก็ได้

จากหนังสือวัฏฏสงสารกับมรรคผลนิพพานโดยท่านอาจารย์แปลง สุวรรณกาญจน์

Related Articles